categorieen Menu
0
zoeken
https://www.sportbrace24.nl/klantenservice/algemene-voorwaarden
Zoek op naam, nummer, kenmerk...
Winkelmandje

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sportbrace24 alsmede op alle door een koper met Sportbrace24 aangegane overeenkomsten.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website van Sportbrace24 (www.Sportbrace24.nl).
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven door Sportbrace24, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden tegenstrijdigheden bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.4 Sportbrace24 behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst met betrekking tot de koop van zaken (hierna ook te noemen: “producten”) komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper, per e-mail naar het door koper opgegeven emailadres, of op andere wijze, is verzonden/ ter hand gesteld.
2.2 De overeenkomst als bedoeld in 2.1 kan door Sportbrace24 worden ontbonden via een schriftelijke verklaring of via een emailbericht in geval de koper niet aan de overeenkomst en/of de algemene- en/of aanvullende voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
2.3 Koper en Sportbrace24 komen uitdrukkelijk overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Partijen erkennen de rechtsgeldigheid van elektronische communicatievormen. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
2.4 Sportbrace24 zal grote zorg besteden aan het verstrekken van informatie met betrekking tot de producten, maar garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.
3.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Sportbrace24 in haar bevestiging conform
artikel 2.1 van deze voorwaarden aan de koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden en foutief vermelde prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sportbrace24 worden gecorrigeerd. Sportbrace24 is aan foutief vermelde prijzen als bedoeld in de vorige zin niet gebonden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sportbrace24.
Bij gebreke daarvan is de koper aan de gestegen prijs gebonden.

Artikel 4. Betaling

4.1 De door de koper bij Sportbrace24 bestelde producten dienen vooruit betaald te worden. Dit is mogelijk via:- iDeal
Op de website van Sportbrace24 zijn de instructies bij deze betaalmethode geplaatst.Indien bij de koop van een bepaald product de betaalmethode zoals genoemd in dit artikel beperkt zijn, zal Sportbrace24 dit tijdig kenbaar maken aan de koper.
4.2 Sportbrace24 kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website van Sportbrace24.
4.3 Betaling door de koper dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Sportbrace24 kan schulden aan de koper verrekenen met vorderingen op de koper.

Artikel 5. Levering en levertijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Sportbrace24 er naar om bestellingen binnen Nederland, zodra deze betaald zijn, binnen 1 werkdag te leveren. Uitgangspunt is dat in ieder geval wordt afgeleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling.
5.2 Leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan door de koper geen rechten ontleend worden. Indien de levertijd uitkomt boven de termijn van 14 dagen als genoemd in artikel 5.1, krijgt de koper daarvan bericht. Als de koper met deze langere levertijd niet akkoord gaat, kan hij de overeenkomst binnen 5 dagen nadat hij daarover bericht heeft ontvangen ontbinden per e-mail. Binnen 5 dagen na ontbinding zal de koper de aankoopprijs teruggestort krijgen.
5.3 Sportbrace24 kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze kenbaar maken.
5.4 Indien een besteld product tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Sportbrace24 streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.
5.5 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien het opgegeven adres niet juist is, is Sportbrace24 niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade en kosten.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
5.7 De koper is verplicht de gekochte producten binnen de overeengekomen termijn af te nemen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1.Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.
6.2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Sportbrace24 retourneren, conform de door Sportbrace24 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

7.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Sportbrace24 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Sportbrace24 alleen worden uitgesloten indien de Sportbrace24 dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)    die door Sportbrace24 tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)    die snel kunnen bederven of verouderen;
e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)     op maat afgesneden artikelen.
g)    speciaal bestelde artikelen

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Sportbrace24 niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Sportbrace24 is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sportbrace24 niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Sportbrace24 onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 10.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Sportbrace24 en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Sportbrace24, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de rechtbank te Almelo, behoudens voor zover anders mocht voortvloeien uit artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Sportbrace24 blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Indien de koper consument is heeft hij het recht, gedurende een maand nadat Sportbrace24 zich per e-mail op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11. Slotbepaling

Sportbrace24 is gevestigd aan de Ambachtsweg 55 D, 1271 AL in Huizen en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 5319 3997. Het BTW-identificatienummer in Nederland is NL 8507.88.444 B01. Alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden dient te worden gezonden via mail naar info@sportbrace24.nl

Sitemap | Algemene Voorwaarden